Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

 2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom alebo jeho zmocnencom

 3. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú sklep@andrzejkonopka.pl .

 4. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

 5. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

 6. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť na adresu

Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL, Ratułów 54a, 34-407 Ratułów (Poľsko)

 1. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 2. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 3. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 4. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 5. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 1. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

 

Príloha č. 1. - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

 

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Adresát:

Teresa Konopka "CONTESSA" ZAKŁAD KRAWIECKI, GOLD HOTEL

Ratułów 54a

34-407 Ratułów (Poľsko)

e-mail: sklep@andrzejkonopka.pl

Ja/My(*) touto cestou informujem/informujeme(*) o mojom/našom odstúpení od kúpnej zmluvy nasledovných produktov(*) dodacej zmluvy nasledovných produktov (*)/ zmluvy o dielo spočívajúcej vo vykonaní nasledovných vecí(*)/o poskytovaní nasledovnej služby(*)

 

Dátum uzavretia zmluvy(*)/prevzatia(*)

 

Číslo objednávky (ak je relevantné; len voliteľne)

 

Meno a priezvisko zákazníka(-ov)

 

Adresa zákazníka (-ov)

 

Podpis zákazníka (-ov) (len ak je formulár zaslaný v papierovej verzii)

 

Dátum

 

(*) Nepotrebné prečiarknuť

IdoSell Trusted Reviews
4.87 / 5.00 39 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2023-11-13
Perfect :)
2023-01-03
Som spokojná s kvalitou produktu a rýchlosťou dodávky.
pixel